top of page

Tereny łowieckie

Animal.jpg

Suwalszczyzna słynęła z lasów już w XV wieku, książęta litewscy i królowie polscy chętnie przyjeżdżali tu na ryby. Dziś na tym terenie można spotkać zarówno grubą zwierzynę, jak i małe zwierzęta oraz ptactwo łowne. Polują na nie najczęściej łosie, dziki, sarny, jelenie, zające, a także lisy, borsuki, jenoty i dzikie gęsi, kaczki krzyżówki i kuropatwy.

Tereny łowieckie Suwalszczyzny zajmują ponad 320 tys. ha, z czego 125 tys. ha należy do lasów. Obszar ten podzielony jest na 57 obwodów łowieckich: 46 z nich należy do kół łowieckich, a pozostałe 11 to obwody wyodrębnione w Puszczy Augustowskiej i zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

bottom of page